Thông tin nhân vật


Tên nhân vật: NgocHoang
Cấp độ: 165
EXP:
0,00% (47367296)
SP: 192778716
Bang Hội: AnhEmCayKhe
+5
Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Khiên
Cấp: Cấp 17

Thủ vật lý: 886.1 (41%)
Thủ phép thuật: 1394.3 (0%)
Độ bền: 129 (22%)
Tỉ lệ chặn: 23 (80%)
Gia tăng vật lý: 130.6 (41%)
Gia tăng phép thuật: 219.3 (61%)

0229
0213
0214
0212
0217

Cho phép sử dụng luyện kim dược đặc biệt

+11
Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Giáp Nhẹ
Cấp: Cấp 13
Vị trí: Mũ

Thủ vật lý: 552.3 (0%)
Thủ phép thuật: 926.8 (0%)
Độ bền: 100 (0%)
Tỉ lệ đỡ: 17 (0%)
Gia tăng vật lý: 51.3 (0%)
Gia tăng phép thuật: 86.1 (0%)

Độ bền 1500% Tăng thêm
Tỉ lệ đỡ 60% Tăng thêm
Trí tuệ 8 Tăng thêm
Sức mạnh 8 Tăng thêm
HP 1700 Tăng thêm
MP 1700 Tăng thêm

Cho phép sử dụng luyện kim dược đặc biệt
+11
Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Giáp Nhẹ
Cấp: Cấp 13
Vị trí: Vai

Thủ vật lý: 442.2 (0%)
Thủ phép thuật: 743.4 (0%)
Độ bền: 99 (0%)
Tỉ lệ đỡ: 12 (0%)
Gia tăng vật lý: 41.4 (0%)
Gia tăng phép thuật: 69.5 (0%)

Độ bền 1500% Tăng thêm
Tỉ lệ đỡ 60% Tăng thêm
Trí tuệ 8 Tăng thêm
Sức mạnh 8 Tăng thêm

Cho phép sử dụng luyện kim dược đặc biệt

+11
Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Giáp Nhẹ
Cấp: Cấp 13
Vị trí: Ngực

Thủ vật lý: 733 (0%)
Thủ phép thuật: 1231.6 (0%)
Độ bền: 100 (0%)
Tỉ lệ đỡ: 24 (0%)
Gia tăng vật lý: 67.7 (0%)
Gia tăng phép thuật: 113.7 (0%)

Độ bền 1500% Tăng thêm
Tỉ lệ đỡ 60% Tăng thêm
Trí tuệ 8 Tăng thêm
Sức mạnh 8 Tăng thêm
HP 1700 Tăng thêm
MP 1700 Tăng thêm

Cho phép sử dụng luyện kim dược đặc biệt
+11
Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Giáp Nhẹ
Cấp: Cấp 13
Vị trí: Tay

Thủ vật lý: 410.4 (0%)
Thủ phép thuật: 690.7 (0%)
Độ bền: 99 (0%)
Tỉ lệ đỡ: 11 (0%)
Gia tăng vật lý: 38.4 (0%)
Gia tăng phép thuật: 64.6 (0%)

Độ bền 1500% Tăng thêm
Tỉ lệ đỡ 60% Tăng thêm
Trí tuệ 8 Tăng thêm
Sức mạnh 8 Tăng thêm

Cho phép sử dụng luyện kim dược đặc biệt

+11
Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Giáp Nhẹ
Cấp: Cấp 13
Vị trí: Quần

Thủ vật lý: 600.3 (0%)
Thủ phép thuật: 1007.7 (0%)
Độ bền: 100 (0%)
Tỉ lệ đỡ: 18 (0%)
Gia tăng vật lý: 55.4 (0%)
Gia tăng phép thuật: 93 (0%)

Độ bền 1500% Tăng thêm
Tỉ lệ đỡ 60% Tăng thêm
Trí tuệ 8 Tăng thêm
Sức mạnh 8 Tăng thêm
HP 1700 Tăng thêm
MP 1700 Tăng thêm

Cho phép sử dụng luyện kim dược đặc biệt
+6
Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Giáp Nặng
Cấp: Cấp 17
Vị trí: Giày

Thủ vật lý: 1649.8 (6%)
Thủ phép thuật: 2476 (41%)
Độ bền: 132 (9%)
Tỉ lệ đỡ: 26 (16%)
Gia tăng vật lý: 117.8 (12%)
Gia tăng phép thuật: 155.9 (41%)

0213
0218
0214
0212

Cho phép sử dụng luyện kim dược đặc biệt

+5
Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Khuyên Tai
Cấp: Cấp 16

Hấp thụ vật lý: 41.9 (0%)
Hấp thụ phép thuật: 41.9 (0%)

01F9
01F8
0205
0202
0201
0204
0203

Cho phép sử dụng luyện kim dược đặc biệt
+5
Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Vòng Cổ
Cấp: Cấp 16

Hấp thụ vật lý: 48.9 (0%)
Hấp thụ phép thuật: 48.9 (0%)

01F9
01F8
0202
0201
0204
0203

Cho phép sử dụng luyện kim dược đặc biệt

+5
Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Nhẫn
Cấp: Cấp 16

Hấp thụ vật lý: 38.3 (0%)
Hấp thụ phép thuật: 38.3 (0%)

01F9
01F8
0203
0204
0201
0202
0205

Cho phép sử dụng luyện kim dược đặc biệt
+5
Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Nhẫn
Cấp: Cấp 16

Hấp thụ vật lý: 38.3 (0%)
Hấp thụ phép thuật: 38.3 (0%)

01F9
01F8
0202
0201
0204
0203

Cho phép sử dụng luyện kim dược đặc biệt