Thông tin nhân vật


Tên nhân vật: __OneLiVer__
Cấp độ: 165
EXP:
0,00% (63672970)
SP: 11815107
Bang Hội: AnhEmCayKhe
+10
Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Kiếm
Cấp: Cấp 17

Công vật lý: 13768.3 ~ 14944.3 (80%)
Công phép thuật: 23510.1~25863.1 (80%)
Độ bền: 177 (29%)
Khoảng cách tấn công: 0.6m
Tỉ lệ đánh: 272.85 (61%)
Tỉ lệ ra đòn trí mạng: 16 (80%)
Gia tăng vật lý: 897.1 ~ 1011.2 (61%)
Gia tăng phép thuật: 1526.7 ~ 1755 (61%)

Cấp độ yêu cầu: 138
Trung Hoa
Số lượng chỉ số tối đa: 9 đơn vị

0212
0213
0215
0216
0214
Độ bền tối đa 99% Giảm đi

Đã sử dụng luyện kim dược [+2]
+8
Nguyệt Ấn
Chủng loại đồ: Vòng Cổ
Cấp: Cấp 17

Hấp thụ vật lý: 54.5 (61%)
Hấp thụ phép thuật: 54.5 (51%)

0212
0213
021B
021F
021E
021D
021C
0228

Đã sử dụng luyện kim dược [+2]

+69


Cấp: Cấp

Hấp thụ vật lý: 0 (0%)
Hấp thụ phép thuật: 0 (0%)


Cho phép sử dụng luyện kim dược đặc biệt