Thông tin nhân vật


Tên nhân vật: Rolls_Royce
Cấp độ: 165
EXP:
0,00% (125988415)
SP: 169098535
Bang Hội: < Chưa có hội >
+8
Nguyệt Ấn
Chủng loại đồ: Khiên
Cấp: Cấp 17

Thủ vật lý: 906.1 (58%)
Thủ phép thuật: 1449.2 (58%)
Độ bền: 122 (3%)
Tỉ lệ chặn: 19 (41%)
Gia tăng vật lý: 120.6 (35%)
Gia tăng phép thuật: 202.6 (9%)

0212
0213
0217
0214
0229
0228
022B
022A

Đã sử dụng luyện kim dược [+2]
+5
Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Khuyên Tai
Cấp: Cấp 16

Hấp thụ vật lý: 41.9 (0%)
Hấp thụ phép thuật: 41.9 (0%)


Cho phép sử dụng luyện kim dược đặc biệt
+5
Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Vòng Cổ
Cấp: Cấp 16

Hấp thụ vật lý: 48.9 (0%)
Hấp thụ phép thuật: 48.9 (0%)


Cho phép sử dụng luyện kim dược đặc biệt

+5
Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Nhẫn
Cấp: Cấp 16

Hấp thụ vật lý: 38.3 (0%)
Hấp thụ phép thuật: 38.3 (0%)


Cho phép sử dụng luyện kim dược đặc biệt
+5
Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Nhẫn
Cấp: Cấp 16

Hấp thụ vật lý: 38.3 (0%)
Hấp thụ phép thuật: 38.3 (0%)


Cho phép sử dụng luyện kim dược đặc biệt