Thông tin nhân vật


Tên nhân vật: Beauti
Cấp độ: 165
EXP:
0,00% (352958350)
SP: 312590302
Bang Hội: Thief_Hunter
+8
Nguyệt Ấn
Chủng loại đồ: Khuyên Tai
Cấp: Cấp 17

Hấp thụ vật lý: 46.7 (41%)
Hấp thụ phép thuật: 46.7 (41%)

0213
0212
021B
021E

Đã sử dụng luyện kim dược [+2]
+8
Nguyệt Ấn
Chủng loại đồ: Vòng Cổ
Cấp: Cấp 17

Hấp thụ vật lý: 54.4 (41%)
Hấp thụ phép thuật: 54.4 (41%)

0213
0212
021B
Choáng xác suất 10% Giảm đi
021E

Đã sử dụng luyện kim dược [+2]

+8
Nguyệt Ấn
Chủng loại đồ: Nhẫn
Cấp: Cấp 17

Hấp thụ vật lý: 42.7 (41%)
Hấp thụ phép thuật: 42.7 (41%)

0213
0212
021B
021E
0225

Đã sử dụng luyện kim dược [+2]
+8
Nguyệt Ấn
Chủng loại đồ: Nhẫn
Cấp: Cấp 17

Hấp thụ vật lý: 42.7 (45%)
Hấp thụ phép thuật: 42.7 (61%)

0212
0213
021B
0225

Đã sử dụng luyện kim dược [+2]