Thông tin nhân vật


Tên nhân vật: ConBuomNho
Cấp độ: 165
EXP:
0,00% (19662185)
SP: 129737182
Bang Hội: AllStars

+8
Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Giáp Vải
Cấp: Cấp 17
Vị trí: Mũ

Thủ vật lý: 1642.1 (61%)
Thủ phép thuật: 3932.1 (80%)
Độ bền: 110 (19%)
Tỉ lệ đỡ: 53 (61%)
Gia tăng vật lý: 104.4 (61%)
Gia tăng phép thuật: 222.7 (61%)

0229
021A
0219
0212
0218
0214
0213
0228
022B

Đã sử dụng luyện kim dược [+2]
+8
Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Giáp Vải
Cấp: Cấp 17
Vị trí: Vai

Thủ vật lý: 1320.7 (61%)
Thủ phép thuật: 3159.2 (80%)
Độ bền: 106 (3%)
Tỉ lệ đỡ: 45 (61%)
Gia tăng vật lý: 84.3 (61%)
Gia tăng phép thuật: 181.1 (80%)

0229
0212
0213
0218
0214
0228

Đã sử dụng luyện kim dược [+2]

+8
Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Giáp Vải
Cấp: Cấp 17
Vị trí: Ngực

Thủ vật lý: 2179.2 (61%)
Thủ phép thuật: 5117.3 (61%)
Độ bền: 120 (61%)
Tỉ lệ đỡ: 67 (61%)
Gia tăng vật lý: 138.8 (80%)
Gia tăng phép thuật: 294 (61%)

021A
0214
0218
0219
0212
0213
0229
0228
022B

Đã sử dụng luyện kim dược [+2]
+8
Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Giáp Vải
Cấp: Cấp 17
Vị trí: Tay

Thủ vật lý: 1225.3 (61%)
Thủ phép thuật: 2924.6 (77%)
Độ bền: 106 (6%)
Tỉ lệ đỡ: 43 (61%)
Gia tăng vật lý: 78.3 (61%)
Gia tăng phép thuật: 166.9 (61%)

0212
0218
0214
0213
0228
022B

Đã sử dụng luyện kim dược [+2]

+8
Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Giáp Vải
Cấp: Cấp 17
Vị trí: Quần

Thủ vật lý: 1765.9 (51%)
Thủ phép thuật: 4269.6 (80%)
Độ bền: 124 (77%)
Tỉ lệ đỡ: 56 (61%)
Gia tăng vật lý: 112.6 (58%)
Gia tăng phép thuật: 240.5 (61%)

0218
0219
0214
0212
0213
021A
0228
Độ bền tối đa 43% Giảm đi
022B

Đã sử dụng luyện kim dược [+2]
+8
Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Giáp Vải
Cấp: Cấp 17
Vị trí: Giày

Thủ vật lý: 1547.1 (61%)
Thủ phép thuật: 3628.5 (61%)
Độ bền: 116 (45%)
Tỉ lệ đỡ: 56 (70%)
Gia tăng vật lý: 98.3 (61%)
Gia tăng phép thuật: 209.6 (61%)

0229
0213
0218
0212
0214
0228
022B

Đã sử dụng luyện kim dược [+2]

+8
Nguyệt Ấn
Chủng loại đồ: Khuyên Tai
Cấp: Cấp 17

Hấp thụ vật lý: 46.8 (70%)
Hấp thụ phép thuật: 46.8 (70%)

0228
022B
021C
021B
0212
0213
021D
021E
021F

Đã sử dụng luyện kim dược [+2]

+8
Nguyệt Ấn
Chủng loại đồ: Nhẫn
Cấp: Cấp 17

Hấp thụ vật lý: 42.9 (80%)
Hấp thụ phép thuật: 42.9 (80%)

0212
0213
021B
021C
021E
021D
021F
0228

Đã sử dụng luyện kim dược [+2]
+69


Cấp: Cấp

Hấp thụ vật lý: 0 (0%)
Hấp thụ phép thuật: 0 (0%)


Cho phép sử dụng luyện kim dược đặc biệt