Thông tin nhân vật


Tên nhân vật: LONG
Cấp độ: 165
EXP:
0,00% (1276282832)
SP: 13626342
Bang Hội: AnhEmCayKhe
+12
Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Thương
Cấp: Cấp 17

Công vật lý: 15188.5 ~ 17026.5 (61%)
Công phép thuật: 26453.3~30129.3 (80%)
Độ bền: 114 (12%)
Khoảng cách tấn công: 1.8m
Tỉ lệ đánh: 320.95 (87%)
Tỉ lệ ra đòn trí mạng: 14 (61%)
Gia tăng vật lý: 942.3 ~ 1121.8 (77%)
Gia tăng phép thuật: 1617.2 ~ 1976.6 (80%)

Cấp độ yêu cầu: 138
Trung Hoa
Số lượng chỉ số tối đa: 9 đơn vị

0212
0213
0214
0215
0216
0229
0228
022A

Đã sử dụng luyện kim dược [+2]

+8
Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Giáp Vải
Cấp: Cấp 17
Vị trí: Mũ

Thủ vật lý: 1642.1 (61%)
Thủ phép thuật: 3855.7 (61%)
Độ bền: 106 (3%)
Tỉ lệ đỡ: 53 (61%)
Gia tăng vật lý: 105.2 (80%)
Gia tăng phép thuật: 224.3 (80%)

0212
0213
0219
0218
021A
0214
0228

Đã sử dụng luyện kim dược [+2]
+8
Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Giáp Vải
Cấp: Cấp 17
Vị trí: Vai

Thủ vật lý: 1320.7 (61%)
Thủ phép thuật: 3097.8 (61%)
Độ bền: 105 (0%)
Tỉ lệ đỡ: 45 (61%)
Gia tăng vật lý: 84.3 (61%)
Gia tăng phép thuật: 179.6 (58%)

0228
022B
0229
022A
0218
0213
0212
0214

Đã sử dụng luyện kim dược [+2]

+8
Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Giáp Vải
Cấp: Cấp 17
Vị trí: Ngực

Thủ vật lý: 2179.2 (61%)
Thủ phép thuật: 5117.3 (61%)
Độ bền: 115 (38%)
Tỉ lệ đỡ: 67 (61%)
Gia tăng vật lý: 137.8 (61%)
Gia tăng phép thuật: 294 (61%)

Độ bền tối đa 48% Giảm đi
0228
022B
0218
0212
0213
0219
021A
0214

Đã sử dụng luyện kim dược [+2]
+8
Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Giáp Vải
Cấp: Cấp 17
Vị trí: Tay

Thủ vật lý: 1225.3 (61%)
Thủ phép thuật: 2876.5 (61%)
Độ bền: 111 (25%)
Tỉ lệ đỡ: 43 (61%)
Gia tăng vật lý: 78.3 (61%)
Gia tăng phép thuật: 166.9 (61%)

Độ bền tối đa 45% Giảm đi
0229
0212
0218
0214
0213
0228

Đã sử dụng luyện kim dược [+2]

+8
Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Giáp Vải
Cấp: Cấp 17
Vị trí: Quần

Thủ vật lý: 1790 (64%)
Thủ phép thuật: 4186.7 (61%)
Độ bền: 121 (64%)
Tỉ lệ đỡ: 64 (74%)
Gia tăng vật lý: 112.7 (61%)
Gia tăng phép thuật: 242.3 (80%)

0228
0229
022B
0212
0213
0214
0218
0219
021A

Đã sử dụng luyện kim dược [+2]
+8
Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Giáp Vải
Cấp: Cấp 17
Vị trí: Giày

Thủ vật lý: 1577.7 (80%)
Thủ phép thuật: 3628.5 (61%)
Độ bền: 115 (41%)
Tỉ lệ đỡ: 61 (80%)
Gia tăng vật lý: 98.3 (61%)
Gia tăng phép thuật: 209.6 (61%)

0228
022B
022A
0214
0218
0213
0212

Đã sử dụng luyện kim dược [+2]

+7
Nguyệt Ấn
Chủng loại đồ: Khuyên Tai
Cấp: Cấp 17

Hấp thụ vật lý: 46.1 (61%)
Hấp thụ phép thuật: 46.1 (61%)

0213
0212
021B
021C
021D
021E
021F
0228

Đã sử dụng luyện kim dược [+2]
+7
Nguyệt Ấn
Chủng loại đồ: Vòng Cổ
Cấp: Cấp 17

Hấp thụ vật lý: 53.8 (61%)
Hấp thụ phép thuật: 53.8 (80%)

021B
021C
021D
021E
021F
0212
0213

Đã sử dụng luyện kim dược [+2]

+7
Nguyệt Ấn
Chủng loại đồ: Nhẫn
Cấp: Cấp 17

Hấp thụ vật lý: 42.2 (58%)
Hấp thụ phép thuật: 42.2 (61%)

0213
0212
021C
021D
021E
021F
021B

Đã sử dụng luyện kim dược [+2]
+7
Nguyệt Ấn
Chủng loại đồ: Nhẫn
Cấp: Cấp 17

Hấp thụ vật lý: 42.2 (58%)
Hấp thụ phép thuật: 42.2 (61%)

0213
0212
021E
021B
021D
021C
021F

Đã sử dụng luyện kim dược [+2]