Thông tin nhân vật


Tên nhân vật: Napoleon79
Cấp độ: 165
EXP:
0,00% (25790869)
SP: 160511955
Bang Hội: < Chưa có hội >
+0
Nguyệt Ấn
Chủng loại đồ: Đao
Cấp: Cấp 17

Công vật lý: 8947.4 ~ 10274.4 (9%)
Công phép thuật: 13752.3~15451.3 (35%)
Độ bền: 197 (41%)
Khoảng cách tấn công: 0.6m
Tỉ lệ đánh: 215.92 (32%)
Tỉ lệ ra đòn trí mạng: 10 (45%)
Gia tăng vật lý: 862.4 ~ 991.4 (6%)
Gia tăng phép thuật: 1317.7 ~ 1485.4 (45%)

Cấp độ yêu cầu: 138
Trung Hoa
Số lượng chỉ số tối đa: 9 đơn vị


Cho phép sử dụng luyện kim dược đặc biệt
+6
Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Khiên
Cấp: Cấp 16

Thủ vật lý: 564 (0%)
Thủ phép thuật: 902 (0%)
Độ bền: 118 (0%)
Tỉ lệ chặn: 16 (0%)
Gia tăng vật lý: 107.1 (0%)
Gia tăng phép thuật: 179.9 (0%)

01F8
01F9
01FA

Cho phép sử dụng luyện kim dược đặc biệt

+69


Cấp: Cấp

Hấp thụ vật lý: 0 (0%)
Hấp thụ phép thuật: 0 (0%)


Cho phép sử dụng luyện kim dược đặc biệt