Thông tin nhân vật


Tên nhân vật: KhucBaoThi
Cấp độ: 165
EXP:
0,00% (818185216)
SP: 135060393
Bang Hội: AnhEmCayKhe

+9
Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Giáp Vải
Cấp: Cấp 17
Vị trí: Mũ

Thủ vật lý: 1682 (51%)
Thủ phép thuật: 3989.7 (61%)
Độ bền: 114 (38%)
Tỉ lệ đỡ: 42 (41%)
Gia tăng vật lý: 104.4 (61%)
Gia tăng phép thuật: 220.9 (41%)

0228
022B
0212
0214
0218
0213
021A
0219

Đã sử dụng luyện kim dược [+2]
+9
Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Giáp Vải
Cấp: Cấp 17
Vị trí: Vai

Thủ vật lý: 1366.7 (61%)
Thủ phép thuật: 3205.6 (61%)
Độ bền: 106 (6%)
Tỉ lệ đỡ: 34 (41%)
Gia tăng vật lý: 83.9 (48%)
Gia tăng phép thuật: 178.4 (41%)

0213
0214
0212
0218
0228
0229

Đã sử dụng luyện kim dược [+2]

+9
Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Giáp Vải
Cấp: Cấp 17
Vị trí: Ngực

Thủ vật lý: 2297.9 (80%)
Thủ phép thuật: 5396.4 (80%)
Độ bền: 107 (3%)
Tỉ lệ đỡ: 79 (80%)
Gia tăng vật lý: 136.7 (41%)
Gia tăng phép thuật: 294 (61%)

0214
0223
0213
0218
0212
0219
021A
0228
Độ bền tối đa 41% Giảm đi

Đã sử dụng luyện kim dược [+2]
+8
Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Giáp Vải
Cấp: Cấp 17
Vị trí: Tay

Thủ vật lý: 1225.3 (61%)
Thủ phép thuật: 2816.5 (41%)
Độ bền: 124 (83%)
Tỉ lệ đỡ: 33 (41%)
Gia tăng vật lý: 77.1 (22%)
Gia tăng phép thuật: 165.6 (41%)

0213
0212
0214
Độ bền tối đa 99% Giảm đi
0228
0218

Đã sử dụng luyện kim dược [+2]

+9
Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Giáp Vải
Cấp: Cấp 17
Vị trí: Quần

Thủ vật lý: 1846.5 (61%)
Thủ phép thuật: 4332.2 (61%)
Độ bền: 107 (6%)
Tỉ lệ đỡ: 44 (41%)
Gia tăng vật lý: 111.8 (41%)
Gia tăng phép thuật: 240.5 (61%)

0229
0218
0212
0213
0219
021A
0214
0228

Đã sử dụng luyện kim dược [+2]
+8
Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Giáp Vải
Cấp: Cấp 17
Vị trí: Giày

Thủ vật lý: 1547.1 (61%)
Thủ phép thuật: 3552.8 (41%)
Độ bền: 106 (6%)
Tỉ lệ đỡ: 40 (41%)
Gia tăng vật lý: 98 (54%)
Gia tăng phép thuật: 207.9 (41%)

0213
0218
0212
0214
Độ bền tối đa 83% Giảm đi
0228
022A

Đã sử dụng luyện kim dược [+2]

+8
Nguyệt Ấn
Chủng loại đồ: Khuyên Tai
Cấp: Cấp 17

Hấp thụ vật lý: 46.8 (61%)
Hấp thụ phép thuật: 46.8 (41%)

0212
021B
0213

Đã sử dụng luyện kim dược [+2]
+8
Nguyệt Ấn
Chủng loại đồ: Vòng Cổ
Cấp: Cấp 17

Hấp thụ vật lý: 54.5 (61%)
Hấp thụ phép thuật: 54.5 (41%)

0212
0213
021B

Đã sử dụng luyện kim dược [+2]

+69


Cấp: Cấp

Hấp thụ vật lý: 0 (0%)
Hấp thụ phép thuật: 0 (0%)


Cho phép sử dụng luyện kim dược đặc biệt