Thông tin nhân vật


Tên nhân vật: _FaceBook_
Cấp độ: 165
EXP:
0,00% (724908496)
SP: 56314114
Bang Hội: < Chưa có hội >
+3
Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Đại Đao
Cấp: Cấp 17

Công vật lý: 11814.5 ~ 14112.5 (12%)
Công phép thuật: 18389.5~21330.5 (70%)
Độ bền: 139 (61%)
Khoảng cách tấn công: 1.8m
Tỉ lệ đánh: 235.85 (41%)
Tỉ lệ ra đòn trí mạng: 12 (41%)
Gia tăng vật lý: 1010.8 ~ 1235.3 (80%)
Gia tăng phép thuật: 1486.3 ~ 1769.5 (41%)

Cấp độ yêu cầu: 138
Trung Hoa
Số lượng chỉ số tối đa: 9 đơn vị

0228
Độ bền tối đa 36% Giảm đi
0214
0213
0215
0212
0229

Cho phép sử dụng luyện kim dược đặc biệt
+5
Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Khuyên Tai
Cấp: Cấp 16

Hấp thụ vật lý: 41.9 (0%)
Hấp thụ phép thuật: 41.9 (0%)


Cho phép sử dụng luyện kim dược đặc biệt
+0
Quang Ấn
Chủng loại đồ: Vòng Cổ
Cấp: Cấp 17

Hấp thụ vật lý: 47.1 (9%)
Hấp thụ phép thuật: 47.1 (25%)


Cho phép sử dụng luyện kim dược đặc biệt

+5
Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Nhẫn
Cấp: Cấp 16

Hấp thụ vật lý: 38.3 (0%)
Hấp thụ phép thuật: 38.3 (0%)


Cho phép sử dụng luyện kim dược đặc biệt
+5
Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Nhẫn
Cấp: Cấp 16

Hấp thụ vật lý: 38.3 (0%)
Hấp thụ phép thuật: 38.3 (0%)


Cho phép sử dụng luyện kim dược đặc biệt