Thông tin nhân vật


Tên nhân vật: ComeBack
Cấp độ: 165
EXP:
0,00% (185902909)
SP: 943384
Bang Hội: LuongSonBac
+8
Nguyệt Ấn
Chủng loại đồ: Khuyên Tai
Cấp: Cấp 17

Hấp thụ vật lý: 46.8 (61%)
Hấp thụ phép thuật: 46.8 (61%)

0228
022B
0212
0213
021B
021C
021D
021E
021F

Đã sử dụng luyện kim dược [+2]
+8
Nguyệt Ấn
Chủng loại đồ: Vòng Cổ
Cấp: Cấp 17

Hấp thụ vật lý: 54.5 (61%)
Hấp thụ phép thuật: 54.5 (61%)

0212
0213
021B
021C
021D
021E
021F
0228
022B

Đã sử dụng luyện kim dược [+2]

+8
Nguyệt Ấn
Chủng loại đồ: Nhẫn
Cấp: Cấp 17

Hấp thụ vật lý: 42.8 (61%)
Hấp thụ phép thuật: 42.8 (64%)

0228
022B
0213
0212
021B
021C
021D
021E
021F

Đã sử dụng luyện kim dược [+2]
+8
Nguyệt Ấn
Chủng loại đồ: Nhẫn
Cấp: Cấp 17

Hấp thụ vật lý: 42.8 (61%)
Hấp thụ phép thuật: 42.8 (61%)

0212
0213
021B
021C
021D
021E
021F
0228
022B

Đã sử dụng luyện kim dược [+2]