Thông tin nhân vật


Tên nhân vật: POD
Cấp độ: 165
EXP:
0,00% (1062925007)
SP: 6630329
Bang Hội: AnhEmCayKhe
+5
Nguyệt Ấn
Chủng loại đồ: Khiên
Cấp: Cấp 17

Thủ vật lý: 789.8 (6%)
Thủ phép thuật: 1268.6 (16%)
Độ bền: 125 (16%)
Tỉ lệ chặn: 20 (51%)
Gia tăng vật lý: 120.6 (54%)
Gia tăng phép thuật: 202.6 (0%)

0217
0214
0212
0213
Độ bền tối đa 83% Giảm đi

Cho phép sử dụng luyện kim dược đặc biệt

+5
Nguyệt Ấn
Chủng loại đồ: Giáp Vải
Cấp: Cấp 17
Vị trí: Mũ

Thủ vật lý: 1111 (6%)
Thủ phép thuật: 2737 (77%)
Độ bền: 111 (32%)
Tỉ lệ đỡ: 38 (35%)
Gia tăng vật lý: 94.7 (16%)
Gia tăng phép thuật: 201.3 (6%)

021A
0219
0213
0212
0214
0218

Cho phép sử dụng luyện kim dược đặc biệt
+5
Nguyệt Ấn
Chủng loại đồ: Giáp Vải
Cấp: Cấp 17
Vị trí: Vai

Thủ vật lý: 900 (19%)
Thủ phép thuật: 2116.5 (22%)
Độ bền: 103 (0%)
Tỉ lệ đỡ: 28 (29%)
Gia tăng vật lý: 76.3 (9%)
Gia tăng phép thuật: 163.7 (25%)

0214
0212
0213
0218

Cho phép sử dụng luyện kim dược đặc biệt

+5
Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Giáp Vải
Cấp: Cấp 17
Vị trí: Ngực

Thủ vật lý: 1864 (22%)
Thủ phép thuật: 4429.4 (32%)
Độ bền: 106 (0%)
Tỉ lệ đỡ: 56 (45%)
Gia tăng vật lý: 135.1 (12%)
Gia tăng phép thuật: 289.1 (19%)

0212
0213
0219
021A
0218
0214

Cho phép sử dụng luyện kim dược đặc biệt
+6
Nguyệt Ấn
Chủng loại đồ: Giáp Vải
Cấp: Cấp 17
Vị trí: Tay

Thủ vật lý: 867.6 (41%)
Thủ phép thuật: 2037.1 (41%)
Độ bền: 108 (22%)
Tỉ lệ đỡ: 18 (12%)
Gia tăng vật lý: 71.7 (38%)
Gia tăng phép thuật: 154.4 (64%)

0213
0212
0218
0214
0228

Cho phép sử dụng luyện kim dược đặc biệt

+5
Nguyệt Ấn
Chủng loại đồ: Giáp Vải
Cấp: Cấp 17
Vị trí: Quần

Thủ vật lý: 1233.6 (38%)
Thủ phép thuật: 2883.4 (32%)
Độ bền: 108 (16%)
Tỉ lệ đỡ: 20 (0%)
Gia tăng vật lý: 101.8 (6%)
Gia tăng phép thuật: 217.1 (3%)

0218
0219
021A
0213
0212
0214

Cho phép sử dụng luyện kim dược đặc biệt
+5
Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Giáp Vải
Cấp: Cấp 17
Vị trí: Giày

Thủ vật lý: 1421.2 (83%)
Thủ phép thuật: 3114.2 (25%)
Độ bền: 105 (0%)
Tỉ lệ đỡ: 40 (41%)
Gia tăng vật lý: 98.3 (61%)
Gia tăng phép thuật: 207.9 (41%)

0214
0212
0213
0218
Độ bền tối đa 47% Giảm đi

Cho phép sử dụng luyện kim dược đặc biệt

+5
Nguyệt Ấn
Chủng loại đồ: Khuyên Tai
Cấp: Cấp 17

Hấp thụ vật lý: 44.8 (41%)
Hấp thụ phép thuật: 44.8 (41%)

021C
021D
021E
021B
021F
0212
0213

Cho phép sử dụng luyện kim dược đặc biệt
+5
Nguyệt Ấn
Chủng loại đồ: Vòng Cổ
Cấp: Cấp 17

Hấp thụ vật lý: 52.3 (54%)
Hấp thụ phép thuật: 52.3 (22%)

0228
0213
0212
021B
021C
021F
021E
021D

Cho phép sử dụng luyện kim dược đặc biệt

+5
Nguyệt Ấn
Chủng loại đồ: Nhẫn
Cấp: Cấp 17

Hấp thụ vật lý: 41.1 (64%)
Hấp thụ phép thuật: 41.1 (6%)

0213
0212
021C
021F
021E
021B

Cho phép sử dụng luyện kim dược đặc biệt
+5
Nguyệt Ấn
Chủng loại đồ: Nhẫn
Cấp: Cấp 17

Hấp thụ vật lý: 41.1 (61%)
Hấp thụ phép thuật: 41.1 (41%)

021E
021F
0213
021C
0212
021D
021B

Cho phép sử dụng luyện kim dược đặc biệt