Thông tin nhân vật


Tên nhân vật: LangTuVoDanh
Cấp độ: 165
EXP:
0,00% (1411115950)
SP: 1810581724
Bang Hội: < Chưa có hội >

+5
Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Giáp Nhẹ
Cấp: Cấp 17
Vị trí: Mũ

Thủ vật lý: 1574.2 (29%)
Thủ phép thuật: 3032.8 (64%)
Độ bền: 129 (45%)
Tỉ lệ đỡ: 42 (41%)
Gia tăng vật lý: 116.9 (80%)
Gia tăng phép thuật: 190.4 (3%)

0218
0219
021A
0212
0213

Cho phép sử dụng luyện kim dược đặc biệt
+0
Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Giáp Nhẹ
Cấp: Cấp 17
Vị trí: Vai

Thủ vật lý: 965 (0%)
Thủ phép thuật: 1955.6 (61%)
Độ bền: 122 (19%)
Tỉ lệ đỡ: 34 (41%)
Gia tăng vật lý: 93.2 (48%)
Gia tăng phép thuật: 155.3 (29%)

0212
0213
0218

Cho phép sử dụng luyện kim dược đặc biệt

+5
Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Giáp Nhẹ
Cấp: Cấp 17
Vị trí: Ngực

Thủ vật lý: 2097.4 (32%)
Thủ phép thuật: 4025.1 (64%)
Độ bền: 127 (35%)
Tỉ lệ đỡ: 67 (61%)
Gia tăng vật lý: 150.9 (25%)
Gia tăng phép thuật: 251.9 (9%)

0212
0213
0219
021A
0218

Cho phép sử dụng luyện kim dược đặc biệt
+0
Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Giáp Nhẹ
Cấp: Cấp 17
Vị trí: Tay

Thủ vật lý: 954.4 (41%)
Thủ phép thuật: 1774.1 (45%)
Độ bền: 127 (38%)
Tỉ lệ đỡ: 52 (80%)
Gia tăng vật lý: 86.2 (38%)
Gia tăng phép thuật: 142.9 (6%)

0212
0213
0218

Cho phép sử dụng luyện kim dược đặc biệt

+1
Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Giáp Nhẹ
Cấp: Cấp 17
Vị trí: Quần

Thủ vật lý: 1494 (58%)
Thủ phép thuật: 2772.5 (61%)
Độ bền: 122 (16%)
Tỉ lệ đỡ: 44 (41%)
Gia tăng vật lý: 124.3 (41%)
Gia tăng phép thuật: 207.8 (29%)

0212
0218
0213
0219
021A

Cho phép sử dụng luyện kim dược đặc biệt
+0
Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Giáp Nhẹ
Cấp: Cấp 17
Vị trí: Giày

Thủ vật lý: 1170.8 (22%)
Thủ phép thuật: 2090.7 (0%)
Độ bền: 119 (9%)
Tỉ lệ đỡ: 51 (61%)
Gia tăng vật lý: 108.3 (41%)
Gia tăng phép thuật: 180.8 (25%)

0212
0213
0218

Cho phép sử dụng luyện kim dược đặc biệt

+0
Nguyệt Ấn
Chủng loại đồ: Khuyên Tai
Cấp: Cấp 17

Hấp thụ vật lý: 41.5 (9%)
Hấp thụ phép thuật: 41.5 (3%)

0212
0213
021B

Cho phép sử dụng luyện kim dược đặc biệt

+0
Nguyệt Ấn
Chủng loại đồ: Nhẫn
Cấp: Cấp 17

Hấp thụ vật lý: 38.2 (38%)
Hấp thụ phép thuật: 38.2 (58%)

0213
0212
021F
021B
021C
021D

Cho phép sử dụng luyện kim dược đặc biệt
+0
Nguyệt Ấn
Chủng loại đồ: Nhẫn
Cấp: Cấp 17

Hấp thụ vật lý: 38.1 (29%)
Hấp thụ phép thuật: 38.1 (6%)

0225

Cho phép sử dụng luyện kim dược đặc biệt