Top Tên nghề Level Exp
1 Thương Nhân HoangPhan 22
66,86% (1337224800)
2 Thương Nhân Xa_Em_Ra 19
58,20% (1163983388)
3 Thương Nhân ThaChoEm 8
70,98% (1419670446)
4 Thương Nhân Buon_Heroin2 8
4,88% (97551565)
5 Thương Nhân ThaEmDiW 8
2,10% (41980797)
6 Thương Nhân Buon_Heroin4 7
85,18% (1703614254)
7 Thương Nhân LongHon 6
34,79% (695716583)
8 Thương Nhân Hang_DB 6
31,41% (628274610)
9 Thương Nhân DkBuonLau 6
21,84% (436821901)
10 Thương Nhân Buon_Heroin 6
13,67% (273354373)