Top Tên nghề Level Exp
1 Đạo Tặc ThichKhach 3
3,48% (69502642)
2 Đạo Tặc BeChi 2
5,80% (115933688)
3 Đạo Tặc HI_SurPrisee 2
3,78% (75550430)
4 Đạo Tặc ABC_Gay 1
21,01% (420112677)
5 Đạo Tặc AECK_FIRE 1
20,22% (404403847)
6 Đạo Tặc QQQQQQQ 1
18,47% (369349747)
7 Đạo Tặc Kiem_Khach 1
16,83% (336554402)
8 Đạo Tặc ChongBuonLau 1
10,85% (216940222)
9 Đạo Tặc _CuopVoTinh_ 1
10,09% (201804844)
10 Đạo Tặc Lucifer 1
7,02% (140379266)