Top Tên nghề Level Exp
1 Bảo Tiêu _LONG_ 18
4,46% (89103806)
2 Bảo Tiêu ViAnhKhoi 16
23,94% (478842254)
3 Bảo Tiêu EmnGheoLam 7
45,14% (902817450)
4 Bảo Tiêu 77 6
69,51% (1390100939)
5 Bảo Tiêu ABC_AnHY3uEm 5
27,10% (541943325)
6 Bảo Tiêu 1Lao2Mang 5
7,19% (143801181)
7 Bảo Tiêu Config 4
37,14% (742718999)
8 Bảo Tiêu BanhMi_Us 4
29,81% (596280698)
9 Bảo Tiêu NPC_ 4
2,92% (58446324)
10 Bảo Tiêu KhoMau 3
5,37% (107470187)