THÔNG BÁO


 • Server Status: ONLINE
 • Cap 140
 • CH Only
 • EXP 300x
 • Giả Kim Thuật: Max +20
 • Hệ thống cướp cờ : Mở
 • Hệ thống đấu trường : Mở
 • IP LIMIT : 20
 • PC LIMIT : 4
Server Time
 • Time:
 • Fortress:
 • Register:
 • CTF:
Fortress War